Get Adobe Flash player

Drodzy Rodzice! Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć naszej grupy. Jest ona dostępna tutaj. Staramy się o jej systematyczną aktualizację.

biedronki1

TEMATY TYGODNIOWE DLA GR. IV "BIEDRONKI"  NA MAJ:

Tydzień pierwszy: Podróże po Europie na majówkę.
Dzieci będą:
- poznawać ważniejsze wydarzenia z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej
- uczestniczyć we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą R. Labana, W. Sherborne
- rozwijać logiczne myślenie: określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych
- poznawać nazwy wybranych państw należących do Unii Europejskiej ich zwyczaje i tradycje.
- rozwijać słuch fonematyczny

Tydzień drugi: Klub Dobrych Manier- projekt grupowy.
Dzieci będą:
- utrwalać wartości moralne, takie jak: dobro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno...
- utrwalać wspólnie ustalone umowy i zasady regulujące współżycie w grupie
- rozmawiać na temat pomagania kolegom w sytuacjach wywołujących smutek, oceniać zachowania innych (kolegów, bohaterów literackich)
- układać historyjki obrazkowe, opowiadać je, dopowiadać ich zakończenie
- utrwalać stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy)
- kształtować umiejętność radzenia sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych tzw. bajek pomagajek np.: „Magiczne słowa"
- uczestniczyć w zabawach matematycznych, przeliczać, porównywać zbiory- ilościowo i jakościowo
- wyodrębniać w słowach głoski w wygłosie i nagłosie.

Tydzień trzeci: Polskie łąki umajone.
Dzieci będą:
- wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętności wypowiadania się na zadany temat
- rozwijać umiejętności opowiadania historii w oparciu o treść ilustracji
- doskonalić umiejętności określania prawej i lewej strony ciała
- rozwijać sprawność ruchową w codziennym uczestniczeniu, różnego rodzaju zabawach ruchowych
- uważnie słuchać wiersza: „Kropki biedronki"
- nazywać i rozpoznawać na ilustracji mieszkańców pól i łąk
- układać proste wyrazy z rozsypanki literowej, wyszukuje te same wyrazy
- wycinać, składać i łączyć elementy według polecenia
- utrwalać obraz graficzny cyfr
- poznają owady i zwierzęta, które można spotkać na łące
- przeliczać, dodawać i odejmować według swoich możliwości
- rozwiązywać zadania z tekstem

Tydzień czwarty: Cudowną rodzinę mam.
Dzieci będą:
- zapoznawać się ze sposobami spędzania wolnego czasu z rodzicami
- utrwalać nazwy pór roku i kolejności ich następowania
- wypowiadać się na temat aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami„
- generować pomysły na wspólne zabawy z rodzicami na każdą porę roku
- doskonalić umiejętność klasyfikowania według wybranej cechy
- wzbogacać słownictwo o nowe pojęcia (m.in. nazwy członków rodziny)
- kształtować globalne czytanie wyrazów
- kształtować umiejętności analizy sylabowej wyrazów
- rozwijać sprawność manualną, samodzielne wykonanie pracy plastycznej różnymi technikami.
- występować podczas spotkania z rodzicami z okazji dnia mamy i taty
- doskonalić poczucie rytmu i pamięci słuchowej oraz umiejętności wokalnych

Tydzień piąty: Wszystkie dzieci ważne są.
Dzieci będą:
- wzbogacanie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy na temat treści utworu
- uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
- kształtowanie postawy tolerancji i wzajemnego szacunku
- stwarzanie okazji do wykonywania ćwiczeń kształtujących właściwą postawę ciała
- rozwijanie umiejętności budowania złożonych wypowiedzi
- doskonalenie umiejętności odpowiadania na zadane pytanie na podstawie treści utworu
i własnych doświadczeń

Copyright © 2013. All Rights Reserved.