Get Adobe Flash player

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla gr. VII "Wiewiórki" na miesiąc wrzesień

Tydzień pierwszy: ZERÓWKA WITA WAS, NA WSPÓLNĄ NAUKĘ I ZABAWĘ NADSZEDŁ CZAS
Dzieci będą:
 wymieniać pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu,
 bawić się na placu zabaw z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
 różnicować i nazywać cechy rozpoznawane za pomocą dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku,
 aktywnie uczestniczyć w tworzeniu Kodeksu Grupowego,
 wymieniać i stosować zwroty grzecznościowe,
 dzielić nazwy obrazków na sylaby,
 doskonalić znajomość zasad kulturalnego zachowania się w przedszkolu i miejscach publicznych,
 rysować szlaczki po śladach, a potem samodzielnie,
 rozwijać umiejętność przewidywania zakończenia historyjki obrazkowej.

Tydzień drugi: ZASADY RUCHU DROGOWEGO ZNAMY I BEZPIECZNIE SIĘ PORUSZAMY
Dzieci będą:
 poznawać zasady bezpiecznego poruszania się po drodze,
 rozwijać kompetencje językowe,
 aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach ruchowych,
 rozwijać kompetencje matematyczne,
 rozpoznawać wybrane znaki drogowe oraz typy sygnalizacji świetlnej,
 rozpoznawać i nazywać kolory, zwłaszcza czerwony, zielony i żółty,
 rozwijać umiejętność orientacji w przestrzeni,
 poznawać środki lokomocji.

Tydzień trzeci: JEDZ WARZYWA, BO W NICH WITAMIN MOC SIĘ SKRYWA
Dzieci będą:
 dostrzegać zmiany zachodzące jesienią w ogrodzie,
 rozwijać umiejętność poprawnego budowania zdań,
 rozwijać wrażliwość wzrokową, węchową, smakową i dotykową,
 rozwijać umiejętność wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń,
 doskonalić umiejętności społeczne potrzebne do budowania pozytywnych relacji
z rówieśnikami i osobami pracującymi w szkole,
 doskonalić koncentrację uwagi i spostrzegawczość,
 rozwijać umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami.

Tydzień czwarty: KOLOROWY LAS NA SPACERY ZAPRASZA NAS

Dzieci będą:
 obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią i przyporządkowywać je do określonej pory roku,
 rozpoznawać drzewa po liściach i owocach, określać ich budowę,
 przewidywać skutki niewłaściwego zachowania wobec zwierząt,
 poznawać wybrane grzyby jadalne i trujące,
 wyodrębniać wyrazy i sylaby w zdaniu,
 rozwijać umiejętność logicznego i twórczego myślenia,
 kształtować sprawność fizyczną,
 kształtować poczucie rytmu i słuchu muzycznego,
 kształtować kompetencje językowe i społeczne.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.